Adviser


Name Dr. Yam Bahadur Thapa
Designation
Phone No. +977 9851102049
Email mail.ybthapa@gmail.com
Name Dr. Ganesh Raj Joshi
Designation
Phone No. +977 9841409579
Email grjoshi20@gmail.com
Name Dr. Ramesh Prasad Sharma
Designation
Phone No. +977 9818209116
Email rsharma2556@gmail.com